1571 Unterschriften plus 68 Erstunterzeichenende

فراخوانی برای گفتمان عینی در مورد موضوع فرار و مهاجرت در براندنبورگ

امضاکنندگان این اعالمیه با نگرانی عمیق متوجه شدهاند که در هفتههای اخیر بحث درباره پناهندگی، مهاجرت و ادغام به شدت در سطح االیت براندنبورگ و همچنین در سراسر کشور افت و خشم فراوانی پیدا کرده است. دالیل علمی و واقعیتها به مرزهای پراکندهای رانده شدهاند. به جای آن، ادعاهای گمراهکننده، پیشنهادات جماعتگرایانه و گفتارهایی که به سمت راست منحرف میشود.

پناهندگی، مهاجرت و ادغام به عنوان میدان اصلی سیاست و علت . میشوند، به تدریج در گفتوگو مسلط میشوند بسیاری از چالشهای جامعه ترسیم شدهاند. گریز مردم به عنوان یک مشکل مطرح شده و جرمشناخته شده است. برای بررسی راهحلهای ظاهری برای مقابله با حرکات گریز به گفتوگوهای زیف میانآید و تصوری ایجاد میشود که گریز و مهاجرت در حال حاضر تنها مشکلی است که وجود دارد. در جامعه ما، اما مشکالت فراوانی وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد: تغییرات آب و هوا، تأمین انرژی، ساخت و اجاره مسکن مقرون به صرفه کم رفته است و به ویژه تأمین مردم در نواحی روستایی کافی نیست. همچنین نباید فراموش کرد که در وسط اروپا جنگی وجود دارد که منجر به جریان مهاجرتی شده است.

پناهندگان و مهاجران عامل مشکالت اجتماعی نیستند. آنها به ما به جای مشکالتی اشاره میکنند که در جامعه ما قبل از ورود آنها وجود داشت. زیرساختها دست به کار نشدهاند، ساخت مسکن مقرون به صرفه به تأخیر افتاده و به ویژه تأمین مردم در مناطق روستایی کافی نیست. برای حل این مشکالت نیاز به راهحلهای مشخصی وجود دارد. آنچه نیاز خاص است. .نیست، ایجاد افترا به یک گروه

در سال ،٢٠٢۲ ۸۳٬۲۲۲ نفر در براندنبورگ پذیرفته شدند، از جمله بسیاری از پناهندگان جنگی از اوکراین. در سال ،۲٠۲٣ احتماالً ۶۱٬۲۲۲ نفر پذیرفته میشوند. این معادل ۲٫۱۷۶ از جمعیت براندنبورگ است. همه باید تالشی را که با پذیرش این افراد مرتبط است، به عهده بگیریم. اما با این وجود، با قرار دادن مداوم این افراد در مرکز بحران سیاسی و پیشنهادهای مرتبط با برخوردهای اجتماعی همیشه دشوارتر میشوند، گفتوگو به سمت راست منتقل میشود و محیط ما تالشهای مشترک از سوی سیاست و جامعه .اجتماعی تلخ میشود. در نهایت، این تهدیدی برای دموکراتی ما است :مدنی برای براندنبورگی دموکراتیک و بازگشتی میخواهیم.

  • حذف عواطف از بحث
  • تبلیغات انتخاباتی با استفاده از زندگی پناهندگانگ
  • ایجاد تضادهای جامعه نباید به کار گرفته شود
  • توجه به پتانسیل افرادی که به سوی ما آمدهاند. نیروی کار و متخصصان
  • سیاست سازنده برای همه شهروندان
  • برای کسانی که به دنبال حمایت هستند، هیچ گونه مزایا یا تعهدات کاری وجود ندارد
  • ادامه برنامه استقبال کشور از سوریه

این تماس را می توان در آدرس زیر امضا کرد: Dr. Doris Lemmermeier, integrationsbeauftragte@msgiv.brandenburg.de:.مخاطب

RussiaUkraineGermanEnglishFrenchSpainUnited Arabic EmiratesAfghanistanUnknownIran